Towar został dodany do koszyka.

Klienci kupili także

Wróć na katalog produktów

Warunki handlowe

1 Ogólne postanowienia

 1. Niniejsze warunki handlowe dotyczą zakupów w sklepie internetowym shop.plastkon.cz. Warunki bliżej określają i uściślają prawa i obowiązki poszczególnych stron umowy, którymi są:
  1. sprzedający, którym jest spółka BizBox Customer Services, s.r.o., IČO/Regon 293 76 823, z siedzibą Roubalova 383/13, Stránice, 602 00 Brno, Republika Czeska (szczegóły w sekcji Skontaktuj się z nami), spółka z zapisem w Rejestrze Handlowym prowadzonym przy Sądzie Okręgowym w Brnie pod numerem akt C 76821,
  2. kupujący i
  3. producent produktów Plastkon, którym jest spółka Plastkon product s.r.o. , IČO/Regon 633 21 289, z siedzibą Hlavní 147, 790 84 Mikulovice, Republika Czeska (szczegóły w sekcji Skontaktuj się z nami), spółka z zapisem w Rejestrze Handlowym prowadzonym przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie pod numerem akt C 8269, zwana dalej też "partnerem technicznym".
 2. Wszelkie stosunki umowne są zawarte zgodnie z ustawodawstwem Republiki Czeskiej. Jeżeli stroną umowy jest konsument, stosunki, których nie regulują warunki handlowe, kierują się Ustawą nr 89/2012 Dz., Kodeks Cywilny, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej Kodeksem Cywilnym) oraz Ustawą nr 634/1992 Dz., o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej Ustawą o ochronie konsumenta). Dla konsumentów z innych krajów niż Republika Czeska stosunki umowne, których nie regulują warunki handlowe, kierują się dalej pomocniczo odpowiednią regulacją prawną dotyczącą ochrony konsumenta w kraju pochodzenia konsumenta.
 3. Jeżeli stroną umowy nie jest konsument, stosunki, których nie regulują warunki handlowe, kierują się wyłącznie Ustawą nr 89/2012 Dz., Kodeks Cywilny, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej Kodeksem Cywilnym).

2 Definicje pojęć

 1. Umowa konsumencka to umowa kupna i sprzedaży, o dzieło, ewentualnie inne umowy, jeżeli stroną umowy jest konsument po stronie jednej, a dostawca, ew. sprzedający po stronie drugiej.
 2. Dostawca/sprzedający to osoba, która w trakcie zawierania i realizacji umowy działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej. To przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza kupującemu produkty lub świadczy usługi.
 3. Kupujący/konsument to osoba, która w trakcie zawierania i realizacji umowy nie działa w ramach swojej działalności handlowej lub gospodarczej. To osoba fizyczna lub prawna, która kupuje produkty lub korzysta z usług w innym celu, niż prowadzenie działalności gospodarczej z takimi produktami lub usługami.
 4. Kupujący nie będący konsumentem to osoba, która w trakcie zawierania i realizacji umowy działa w ramach swojej działalności handlowej lub gospodarczej.
 5. Umowa kupna, jeżeli kupującym jest konsument propozycją zawarcia umowy kupna jest umieszczenie towaru oferowanego przez dostawcę na stronie sklepu internetowego, umowa kupna powstaje w chwili wysłania zamówienia przez kupującego konsumenta i przyjęcia zamówienia przez dostawcę. Dostawca bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zamówienia kupującego poprzez wysłanie wiadomości z informacją na podany e-mail, jednak potwierdzenie to nie ma wpływu na powstanie umowy. Powstałą umowę (włącznie z uzgodnioną ceną) można modyfikować lub anulować wyłącznie na podstawie porozumienia stron lub na podstawie względów prawnych.
 6. Umowa kupna, jeżeli kupującym nie jest konsument propozycją zawarcia umowy kupna jest wysłanie przez kupującego zamówienia towaru, a sama umowa kupna zawarta zostaje w chwili doręczenia kupującemu zobowiązującej zgody sprzedającego na tę propozycję.
 7. Partner techniczny to przedsiębiorca odpowiedzialny za jakość i wady sprzedawanych produktów, który jest wobec dostawcy umownie odpowiedzialny za rozpatrzenie poszczególnych przypadków reklamacji wad towaru oraz zwrócenie towaru w ustawowym terminie w przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy zawartej na odległość. Partnerem tym jest producent produktów Plastkon, w którego imieniu może działać dostawca.

3 Informacje o zawartej umowie i warunkach handlowych

 1. Poprzez zawarcie umowy kupna kupujący potwierdza, iż zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi, z warunkami zwrotu towaru, ze sposobem dokonywania reklamacji, z warunkami ochrony danych osobowych i warunkami wykorzystania technologii "cookies" w niniejszym sklepie elektronicznym i że je akceptuje. Kupujący został wystarczająco poinformowany o niniejszych warunkach handlowych przed samym wykonaniem zamówienia i ma możliwość się z nimi zapoznać. Niniejsze warunki handlowe tworzą nieoddzielną część zawartej umowy.
 2. Umowa jest zawierana w języku czeskim dla konsumentów z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej, w języku niemieckim dla konsumentów z Republiki Austrii, Republiki Federalnej Niemiec i Konfederacji Szwajcarskiej, w języku francuskim dla konsumentów z Królestwa Belgii i Wielkiego Księstwa Luksemburga, w języku angielskim dla konsumentów ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Holandii i dla kupujących/nie konsumentów, oraz w języku polskim dla konsumentów z Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie okoliczności po stronie sprzedającego lub kupującego, można zawrzeć umowę także w innym języku zrozumiałym dla obu stron.
 3. Zawarta umowa (zamówienie kupującego) jest przechowywana przez sprzedającego w celu jej pomyślnego zrealizowania i nie jest dostępna dla stron trzecich z wyjątkiem partnera technicznego. Informacje o poszczególnych krokach technicznych prowadzące do zawarcia umowy można wywnioskować z procesu zamówienia w niniejszym sklepie internetowym, a kupujący może przed samym wysłaniem zamówienia skontrolować je i ewentualnie poprawić.
 4. Niniejsze warunki handlowe są wyświetlone na stronie internetowej niniejszego sklepu internetowego, a kupujący mogą je przechowywać i odtwarzać.
 5. Koszty wykorzystania środków zdalnej komunikacji (telefon, Internet itd.) potrzebnych do realizacji zamówienia są uiszczane po normalnych stawkach, są zależne od taryfy usług telekomunikacyjnych, z których korzysta zamawiający i nie są opłacane przez dostawcę.
 6. W wyniku zapłacenia za towar sprzedający przenosi na kupującego prawa własności i korzystania dotyczące tego towaru. Jednocześnie kupujący zobowiązuje się do uiszczenia całej ceny zakupu w sposób podany w wiążącym zamówieniu oraz w niniejszych warunkach.
 7. Dla każdego towaru zostaje wystawiona i załączona faktura/dokument podatkowy, który służy jednocześnie jako dokument dostawy, o ile przewoźnik towaru nie dostarcza jednocześnie protokołu o dostarczeniu przesyłki. Kupujący odbiera towar w sposób podany w wiążącym zamówieniu. Kupujący swoim podpisem potwierdza odbiór towaru od przewoźnika lub w trakcie odbioru osobistego u partnerów logistycznych (miejsc odbioru).

4 Informacje

 1. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można otrzymać przede wszystkim e-mailem, ewentualnie telefonicznie. Nasze dane kontaktowe są podane w niniejszym sklepie internetowym w sekcji Skontaktuj się z nami.
 2. W ramach niniejszego sklepu internetowego wykorzystywana jest technologia „cookies“ (ciasteczka), więcej informacji o gromadzonych informacjach znajdziesz w części o nazwie „Technologia cookies“, której tekst także wchodzi w skład warunków handlowych.
 3. W ramach niniejszego sklepu internetowego są także przetwarzane niektóre dane osobowe kupujących, więcej informacji na temat sposobu i dostępu do tych danych osobowych patrz część „Ochrona danych osobowych“, której tekst także wchodzi w skład warunków handlowych.
 4. Przewoźnicy oraz spółki zapewniające autoryzację narzędzi płatniczych otrzymują minimum informacji koniecznych do zapewnienia autoryzacji płatności i doręczenia zamówienia.

5 Zamówienie

 1. Towar można zamówić u dostawcy wyłącznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza sklepu internetowego, i to w dowolnym czasie - przez 24h na dobę.
 2. Przed wysłaniem zamówienia zalecamy kupującemu, aby starannie sprawdził poszczególne pozycje - może w ten sposób zapobiec ewentualnym późniejszym nieporozumieniom. Przed wysłaniem zamówienia kupujący może jeszcze sprawdzić i ewentualnie poprawić takie zamówienie.
 3. Po wysłaniu zamówienia otrzymasz e-mailem jego potwierdzenie. W przypadku, że w tym potwierdzeniu znajdziesz jakiekolwiek nieścisłości, natychmiast skontaktuj się z nami, abyśmy mogli skorygować błąd. Natychmiast po otrzymaniu Twojego zamówienia informacja zostanie przekazana partnerowi logistycznemu w celu zapewnienia doręczenia towaru w Twoim zamówieniu na podany przez Ciebie adres.

6 Anulowanie zamówienia przez kupującego

 1. Poprzez wysłanie wiążącego zamówienia (kliknięcie na przycisk „Wyślij zamówienie“) przez kupującego i jego doręczenie sprzedającemu oraz następujące potwierdzenie przez sprzedającego (automatycznie wysłany e-mail z kopią zamówienia przesłany na podany adres e-mail) powstaje wiążąca umowa kupna (więcej informacji o procesie powstania umowy patrz Definicje pojęć).
 2. Zamówienie można anulować tylko częściowo, i to zawsze wyłącznie za zgodą sprzedającego. Wniosek o anulowanie zamówienia należy bez zbędnej zwłoki przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Nie narusza to prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz odpowiednią dyrektywą europejską regulującą takie prawo (patrz niżej).
 3. Jeżeli klient nie odbierze zamówionego towaru bez uprzedniego anulowania zamówienia (zaakceptowanego przez sprzedawcę), kupujący, który nie jest konsumentem, ponosi wszelkie powstałe koszty związane z tym przypadkiem handlowym (koszty logistyczne, bankowe, transportu itd.). Nie narusza to prawa sprzedającego do rekompensaty szkody. Klient wyraża zgodę na to, iż zamówiony towar zostanie wydany dowolnej osobie, która będzie się znajdowała na adresie podanym przez klienta i która potwierdzi swoją tożsamość okazując ważny dokument tożsamości. Towar wydany w ten sposób jest uważany za właściwie odebrany.
 4. Kupujący, który jest konsumentem i który NIE ODBIERZE zamówionego towaru bez uprzedniego anulowania zamówienia (przyjętego przez sprzedawcę), ponosi na własny koszt wszystkie koszty związane z doręczeniem tego towaru, jeżeli chodzi o towar, który można zwrócić w ramach ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy (patrz niżej). Nie narusza to prawa konsumenta do nieodebrania towaru z powodu sprzeczności z umową kupna (patrz niżej).
 5. Towar pozostaje majątkiem sprzedającego - jeżeli kupujący bezzasadnie go nie odbierze, nie dochodzi do przeniesienia własności. W takim przypadku sprzedający ma prawo do domagania się opłaty za przechowanie, ewentualnie zwrotu kosztów za wielokrotne zastępcze doręczenie.
 6. Jeżeli kupujący nie odbierze zapłaconego towaru w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym zobowiązany został do odebrania towaru, przyjmuje się, że strony umowy odstąpiły od tej umowy. W takim przypadku sprzedający ma prawo do zwrotu kosztów, które zaistniały w związku z doręczeniem, zmagazynowaniem towaru, a ewentualnie też do uiszczenia innej powstałej szkody, przy czym sprzedający zastosuje te roszczenia wobec kupującego w postaci odliczenia ich od zwracanej ceny zakupu.
 7. Jeżeli zamówiony towar nie jest już produkowany lub dostarczany lub jest przez dłuższy czas niedostępny, ew. jeżeli dojdzie do znaczącej zmiany ceny, za którą sprzedający uzyskuje towar od swoich dostawców lub jeżeli przy towarze zostanie stwierdzony błąd typograficzny (opis, zdjęcie itd.) i jeżeli kupującym nie jest konsument, sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego skontaktowania się z kupującym, aby porozumieć się w sprawie dalszych działań.
  1. W przypadku, że dojdzie do takiej sytuacji, skontaktujemy się z Tobą e-mailem. Jeżeli już zapłaciłeś za towar i jeżeli dojdzie do anulowania zamówienia, po anulowaniu pieniądze zostaną przelane z powrotem na Twoje konto w najkrótszym możliwym terminie (zazwyczaj w ciągu pięciu dni roboczych od potwierdzenia anulowania przez sprzedającego).
  2. W przypadku, że dojdzie do zmiany zamówienia, a ostateczna wartość zamówienia będzie po dokonaniu zmiany wyższa, zostaniesz wezwany do uiszczenia różnicy tych kwot, a towar zostanie wysłany po otrzymaniu dopłaty. Jeżeli zapłacona kwota będzie wyższa, przelejemy różnicę na Twoje konto.

7 Cena towaru

 1. Wszystkie ceny towarów w niniejszym sklepie internetowym są podane z końcową ceną VAT dla Twojego kraju docelowego (regionu), włącznie z ew. dalszymi opłatami (np. opłatą za opakowanie, opłatą recyklingową itp., jeżeli opłaty te są nałożone przez prawo). Przed dokonaniem zamówienia kupujący ma możliwość zapoznania się z danymi dotyczącymi tego, jak długo oferta lub cena pozostają ważne.
 2. Oferowana cena towaru nie obejmuje kosztów transportu i doręczenia towaru oraz kosztów administracyjnego zapewnienia zapłaty za towar za tzw. pobraniem w krajach, w których ta usługa jest oferowana.
 3. W przypadku sprzedaży kupującym z Konfederacji Szwajcarskiej do ceny zamówienia jest dodatkowo doliczane odpowiednie cło oraz lokalny podatek w celu zapewnienia uiszczenia tych opłat przy wejściu na teren Konfederacji Szwajcarskiej - przewoźnik zapewni odpowiednie uiszczenie cła i podatku tak, aby kupujący kupował towar już na rynku krajowym.
 4. Ceny towaru są ważne w chwili zrealizowania zamówienia.
 5. Jeżeli kupującym nie jest konsument, nasza spółka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany cen. Jeżeli wzrośnie cena zamówienia, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek opłat. Kupujący zostanie o tym z wyprzedzeniem poinformowany.

8 Rodzaj płatności

 1. Przelewem bankowym – sklep internetowy udzieli Ci informacji dotyczących płatności w celu zapewnienia zapłaty za Twoje zamówienie. W ciągu 7 dni możesz wykorzystać te informacje do wysłania płatności. Towar nie zostanie dostarczony dopóki płatność nie wpłynie na nasze konto. W przypadku nieodebrania towaru będziemy postępowali zgodnie z procedurą podaną powyżej w rozdziale "Anulowanie zamówienia przez kupującego". Ta metoda płatności jest oferowana w Czechach i na Słowacji.
 2. Kartą płatniczą – płatność w sklepie internetowym odbywa się online, przy czym towar zostanie wysłany natychmiast po dokończeniu procesu płatności i potwierdzeniu autoryzacji Twojej karty płatniczej.
 3. Za pobraniem – towar jest przesyłany kurierem, pocztą lub jest doręczany na miejsce odbioru, gdzie zostanie wydany, gdy uiścisz cenę zamówienia. Ta metoda płatności jest oferowana wyłącznie w Czechach i na Słowacji.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy kupna i anulowania zamówienia dokonanego przy użyciu przelewu bankowego z powodu nadmiernej ilości rezerwacji na produkty w otwartych zamówieniach lub z powodu wątpliwości odnośnie kultury płatności kupującego. Analogicznie sprzedający zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia zakupu przy użyciu metody płatności przelew bankowy lub za pobraniem na podstawie wcześniejszych doświadczeń z kupującym. Jeżeli pomimo tego dojdzie do przesłania kwoty na konto dostawcy, cała uiszczona kwota zostanie zwrócona kupującemu.

9 Odbiór towaru i cena transportu

 1. Wszelkie warunki przekraczające zakres niniejszego rozdziału i dotyczące doręczania towaru i ceny za tę usługę, włącznie z możliwością osobistego odbioru w wyznaczonych miejscach, opisane zostały w dokumencie Warunki dostawy, którego tekst także wchodzi w skład warunków handlowych.
 2. Kupujący, który nie jest konsumentem, zobowiązany jest do przejrzenia towaru w trakcie odbioru. Jeżeli taki kupujący odkryje w trakcie odbioru towaru od przewoźnika rozbieżności, na przykład jeżeli opakowanie jest w widoczny sposób uszkodzone, kupujący sprawdzi przesyłkę wspólnie z przewoźnikiem, a w przypadku uszkodzenia towaru dokonają natychmiast zapisu o uszkodzeniu przesyłki (kopię musi otrzymać kupujący). W przypadku uszkodzenia towaru kupujący ma prawo do nieodebrania towaru. Późniejsza reklamacja mechanicznego uszkodzenia towaru nie zostanie uznana. Kupujący natychmiast poinformuje dostawcę o uszkodzeniu przesyłki w celu naprawienia szkody.
 3. Kupującemu konsumentowi nie wolno narzucić obowiązku dokonania przeglądu towaru w trakcie odbioru, niemniej jednak nasza spółka w jego własnym interesie zaleca, aby dokonał tego przeglądu zgodnie z powyższym akapitem. Dzięki temu może zapobiec komplikacjom związanym z rozpatrywaniem reklamacji towaru uszkodzonego w trakcie transportu. Przebieg reklamacji będzie się opierał przede wszystkim na dokumencie dostawy, w którym konsument może podać stan dostarczonej przesyłki. Konsument ma prawo do nieodebrania towaru, który nosi ślady zewnętrznego uszkodzenia oraz prawo do domagania się dostarczenia nowego.
 4. Wysyłka towaru odbywa się z reguły w ciągu dwóch do czterech dni roboczych od dokonania zamówienia na adres dostawy podany w zamówieniu.
 5. Klient wyraża zgodę na to, iż zamówiony towar zostanie wydany dowolnej osobie, która będzie się znajdowała na adresie dostawy podanym przez klienta i która potwierdzi swoją tożsamość okazując ważny dokument tożsamości. Towar wydany w ten sposób jest uważany za właściwie odebrany.

10 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz procedura zastosowania tego prawa podana jest w samodzielnej części oznaczonej jako „Zwrot towaru “, której tekst także wchodzi w skład niniejszych warunków handlowych.
 2. Jeżeli towar nie zostanie doręczony w terminie 30 dni, klient ma prawo do odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu całej zapłaconej kwoty.
 3. Zerwanie umowy jest rozpatrywane jako wniosek o usunięcie danych osobowych z bazy danych sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo do zachowania danych osobowych, które są częścią dokumentów księgowych przez wymagany ustawowo okres na potrzeby kontroli finansowych.

11 Regulamin reklamacyjny

 1. Kupujący dokonuje reklamacji wad w okresie gwarancji (i złożenia reklamacji) u partnera technicznego.
 2. W przypadku, gdy partner techniczny nie odpowiada na komunikację z kupującym dłużej niż przez 10 dni roboczych, kupujący ma prawo do kontynuowania komunikacji bezpośrednio z dostawcą.
 3. Szczegóły zastosowania reklamacji wad w czasie trwania gwarancji oraz sposób rozpatrzenia reklamacji opisany został w częściReklamacje, której tekst wchodzi w skład niniejszych warunków handlowych.
 4. Kupujący/konsument ma prawo na rozwiązanie konsumenckiego sporu bez sądu, w przypadku, że nie uda się sporu między stronami rozstrzygnąć bezpośrednio. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu należy wysłać za pośrednictwem internetowej platformy do rozwiązywania problemów online, która jest ustanowiona przez Komisję Europejską, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12 Usługi za dopłatą

 1. Na zmianę danych do faktury na już wystawionej fakturze z osoby fizycznej na osobę prawną nałożona jest opłata 300 CZK bez VAT.

13 Elektroniczna ewidencja sprzedaży

 1. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży, sprzedający jest zobowiązany do wystawienia rachunku. Jest on również zobowiązany do zarejestrowania przychodów zarządzającemu podatkami Online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej do 48 godzin.
 2. W przypadku płatności elektronicznej rachunek będzie wysłany drogą elektroniczną.

14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie w dniu 25. 5. 2018.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian bez uprzedniego ostrzeżenia.
 3. W przypadku, że już wcześniej kupowałeś w niniejszym sklepie internetowym i chcesz znać Warunki handlowe obowiązujące w czasie Twojego zamówienia, skontaktuj się z nami, a chętnie je prześlemy.