Towar został dodany do koszyka.

Klienci kupili także

Wróć na katalog produktów

Reklamacja i regulamin reklamacyjny

1 Postanowienia ogólne i definicje pojęć

 1. Niniejszy regulamin reklamacyjny został opracowany zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz Ustawą o Ochronie Konsumenta w powiązaniu z przepisami europejskimi tak, jak zostało to podane w Warunkach handlowych, i dotyczy towarów konsumpcyjnych (zwanych dalej „towarem“), u których są stosowane prawa kupującego wynikające z odpowiedzialności za wady (zwane dalej „reklamacją“).
 2. Sprzedającym jest spółka BizBox Customer Services, s.r.o., IČO/Regon 293 76 823, z siedzibą Roubalova 383/13, Stránice, 602 00 Brno, Republika Czeska (szczegóły w sekcji Skontaktuj się z nami), spółka z zapisem w Rejestrze Handlowym prowadzonym przy Sądzie Okręgowym w Brnie pod numerem akt C 76821,
 3. Kupującym jest podmiot, który zawarł ze sprzedającym umowę kupna towaru.
 4. Partnerem technicznym jest producent produktów, którym jest spółka Plastkon product s.r.o., IČO/Regon 633 21 289, z siedzibą Hlavní 147, 790 84 Mikulovice, Republika Czeska (szczegóły w sekcji Skontaktuj się z nami), spółka z zapisem w Rejestrze Handlowym prowadzonym przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie pod numerem akt C 8269.
 5. Wobec kupującego, który nie jest konsumentem, sprzedający może zastosować adekwatnie niniejszy regulamin reklamacji, w przeciwnym przypadku prawa wynikające z odpowiedzialności za wady kierują się zawartą umową oraz Kodeksem Cywilnym.

2 Sprzeczność z umową kupna

 1. W przypadku, że rzecz po odebraniu przez kupującego nie jest zgodna z umową kupna (sytuacja zwana dalej „sprzecznością z umową kupna“), kupujący ma prawo do tego, aby sprzedający bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki doprowadził rzecz do stanu zgodnego z umową kupna, i to zgodnie z życzeniem kupującego - albo poprzez wymianę rzeczy, albo poprzez jej naprawę; jeżeli takie rozwiązanie nie jest możliwe, kupujący może się domagać odpowiedniej zniżki z ceny rzeczy lub odstąpić od umowy.
 2. Powyższe informacje nie dotyczą sytuacji, w której kupujący przed odbiorem rzeczy wiedział o sprzeczności z umową kupna lub sam spowodował sprzeczność z umową kupna. Sprzeczność z umową kupna, która pojawi się w ciągu sześciu miesięcy od dnia odbioru rzeczy, uważana jest za sprzeczność istniejącą już w czasie jej odbioru, jeżeli nie jest to sprzeczne z naturą rzeczy lub jeżeli nie zostanie udowodnione inaczej.

3 Warunki gwarancyjne

 1. W przypadku, że po odbiorze towaru przez kupującego w trakcie okresu gwarancji pojawią się wady towaru, kupujący może zastosować swoją uzasadnioną reklamację.
 2. Długość okresu gwarancji kieruje się obowiązującymi przepisami prawa. O ile producent nie podaje inaczej (a jeżeli chodzi o konsumenta, to o ile nie jest podany dłuższy termin), okres gwarancji wynosi 24 miesiące i zaczyna się w dniu odbioru towaru.
 3. Sprzedający odpowiada za wady, które towar posiada w chwili odbioru, oraz za wady materiałowe i produkcyjne, które pojawią się po odbiorze w okresie gwarancji.
 4. Gwarancji nie można zastosować w następujących przypadkach:
  1. Jeżeli dla reklamowanego towaru wygasł okres gwarancji przed dniem zastosowania gwarancji – , gwarancja wygasła.
  2. Wada powstała w wyniku nieodpowiedniego korzystania z towaru.
  3. Wada powstała w wyniku nieprzestrzegania wskazówek określonych przez producenta.
  4. Wada powstała w wyniku nieumiejętnej instalacji, manipulacji, obsługi, przenoszenia lub zaniechania troski o towar.
  5. Wada powstała w wyniku nieuprawnionej ingerencji w towar lub innych modyfikacji bez zezwolenia producenta.
  6. Towar został uszkodzony przez żywioły.

4 Prawa wynikające z gwarancji

 1. Okres gwarancji jest przedłużany o czas, w którym towar znajdował się w naprawie gwarancyjnej. W przypadku wymiany towaru kupujący uzyskuje nową gwarancję o długości 24 miesięcy.
 2. W trakcie zastosowania gwarancji konsument ma:
  1. jeżeli chodzi o wadę, którą można usunąć, prawo do bezpłatnego, należytego i szybkiego usunięcia wady, prawo do wymiany wadliwego towaru lub wadliwej części, jeżeli nie jest to nieadekwatne w stosunku do natury wady i jeżeli jest to wykonalne, prawo do odpowiedniej zniżki z ceny zakupu lub do rozwiązana umowy kupna,
  2. jeżeli chodzi o wadę, której nie można usunąć i która uniemożliwia właściwe korzystanie z towaru, prawo do wymiany wadliwego towaru lub do rozwiązania umowy kupna,
  3. jeżeli chodzi o wady, które można usunąć i które pojawiają się w większej ilości lub wielokrotnie i uniemożliwiają korzystanie z towaru, prawo do wymiany wadliwego towaru lub do rozwiązania umowy kupna,
  4. jeżeli chodzi inne o wady, których nie można usunąć i jeżeli nie domaga się wymiany rzeczy, prawo do odpowiedniej zniżki z ceny zakupu lub rozwiązania umowy kupna.

5 Rozpatrzenie reklamacji

 1. Miejscem zastosowania reklamacji jest obiekt partnera technicznego (producenta) lub obiekt sprzedającego.
 2. Reklamacje są realizowane pod adresem:
  Radmila Plášková
  Plastkon product s.r.o.
  Hlavní 147
  790 84 Mikulovice
  Republika Czeska
 3. Jeżeli kupujący postanowi reklamować towar osobiście w obiekcie partnera technicznego lub sprzedawcy, zalecamy, aby uprzednio uzgodnił termin odwiedzin e-mailem lub telefonicznie.
 4. W sprawie reklamacji skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wyślij e-mail na adres support@shop.plastkon.eu.
 5. W sytuacji, gdy sprzedający zadecydował o przesłaniu towaru z powrotem do siebie, kupujący we własnym interesie postępuje tak, aby towar został zapakowany w odpowiednim i odpowiednio chroniącym opakowaniu, odpowiadającym wymaganiom transportu kruchych towarów, i oznaczył przesyłkę odpowiednimi symbolami.
 6. Pracownicy partnera technicznego lub obiektu po właściwym rozpatrzeniu reklamacji poproszą kupującego o odebranie naprawionego towaru.
 7. Zawsze jest potrzebna pisemna kopia protokołu o stwierdzonych usterkach i formie ich usunięcia, zalecamy kupującemu, aby przechowywał to potwierdzenie przez cały czas ważności gwarancji.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji klient ma prawo do rekompensaty kosztów przesyłki w odpowiedniej wysokości.
 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji konsument nie ma prawa do rekompensaty swoich kosztów związanych z rozpatrzeniem reklamacji, a jednocześnie także sprzedawca nie ma prawa do rekompensaty kosztów, które powstały po jego stronie (o ile po stronie konsumenta nie chodziło na przykład o powtórną bezpodstawną reklamację, u której można już domniemywać, iż chodziło z jego strony o nadużycie praw).
 10. Sprzedający lub partner techniczny zadecyduje o reklamacji od razu, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu, który jest potrzebny w zależności od rodzaju produktu lub usługi do specjalistycznej oceny wady. Reklamacja włącznie z wadą zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji, o ile sprzedający z kupującym nie uzgodnią inaczej.
 11. Sprzedający wyda konsumentowi pisemne potwierdzenie o tym, kiedy konsument złożył reklamację, co stanowi jej treść i jakiego sposobu jej rozpatrzenia wymaga. Sprzedający wyda także kupującemu potwierdzenie o dacie i sposobie rozpatrzenia reklamacji, włącznie z potwierdzeniem o dokonaniu naprawy i czasie jej trwania. W przypadku odrzucenia reklamacji sprzedający wyda kupującemu pisemne uzasadnienie tego odrzucenia.
 12. Koszty przechowania i koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją: W przypadku nieodebrania reklamacji w ciągu 30 dni po terminie zakończenia naprawy lub w nieodebrania produktu w przypadku nieuzasadnionej reklamacji kupujący może zostać obciążony kosztami przechowania w wysokości 30 CZK bez VAT za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy. Sprzedawca jest uprawniony do niewydania produktu, jeżeli nie zostanie uiszczona cała kwota za naprawę, ewentualnie koszty przechowania. W przypadku, gdy kwota ta przewyższy aktualną cenę zakupu produktu, sprzedawca ma prawo do sprzedania produktu i pokrycia w ten sposób powstałych kosztów.

6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin reklamacyjny wchodzi w życie 1. 1. 2014.
 2. Zmiany regulaminu reklamacyjnego zastrzeżone, regulamin reklamacyjny stanowi część składową warunków handlowych sprzedającego.