Tovar bol pridaný do košíka.

Zákazníci si kúpili aj

Späť na produktový katalóg

Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má podľa európskej smernice 97/7/ES a podľa Občianskeho zákonníka Českej republiky právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ sa zmluva uzatvorila pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, teda najmä pomocou elektronického obchodu. Toto právo neslúži primárne ako spôsob riešenia reklamácie tovaru, ak dodaný tovar vykazuje nedostatky, postupuje kupujúci vo vlastnom záujme podľa reklamačného poriadku.

Lehota 14 dní je stanovená ako priaznivejšia lehota na základe spotrebiteľskej ochrany v krajine predajcu a krajine kupujúceho pre kupujúcich z krajín Európskej únie. Ustanovenia a pokyny uvedené nižšie sa teda netýkajú občanov Švajčiarskej konfederácie.

Ak sa spotrebiteľ rozhodne využiť vyššie uvedené právo, musí odstúpenie od zmluvy doručiť najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Odporúčame tak učiniť písomnou formou, ktoré zaisťuje najmä preukázateľnosť uskutočneného právneho úkonu, ktorým sa zmluva ruší.

Zároveň vás žiadame o uvedenie čísla daňového dokladu, dátumu nákupu a čísla vášho bankového účtu.

Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením v zákonnej lehote. Vrátený tovar odporúčame poistiť. Po splnení zákonných podmienok na odstúpenie od zmluvy sa kupujúcemu pošle dobropis so sumou, ktorá zodpovedá kúpnej cene tovaru, zníženou len o skutočne vynaložené náklady predávajúceho spojené s vrátením tovaru. V prípade, že kupujúci hradil poštovné, bude mu vrátená čiastka vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Dobropis kupujúci podpíše v rámci zákona o DPH v Českej republike a európskej smernice o DPH a pošle ho späť predávajúcemu. Na základe podpísaného dobropisu sa spotrebiteľovi vráti suma za tovar na jeho účet najneskôr do tridsiatich dní od odstúpenia od zmluvy.

Podmienky možnosti vrátenia tovaru:

  • tovar sa musí vrátiť kompletný a v pôvodnom stave, pokiaľ možno vrátane originálnych obalov,
  • tovar ani obal nesmú byť akokoľvek poškodené (okrem bežného porušenia obalu spôsobeného vybratím zabaleného tovaru),
  • tovar nesmie vykazovať známky opotrebovania a používania.

Pri nesplnení uvedených podmienok môže predávajúci uplatniť voči spotrebiteľovi nároky vyplývajúce z jeho bezdôvodného obohatenia, ktoré spočívajú v znížení hodnoty vráteného tovaru.

Tovar neposielajte späť na dobierku. Zásielka bude odmietnutá.

Vrátený tovar zašlite poštou na adresu:

Jana Gvizdová
Plastkon product s.r.o.
Hlavní 147
790 84 Mikulovice
Česká republika
E-mail: shop@plastkon.cz
Tel: +420 584 487 168

Po fyzickom doručení a kontrole tovaru sa kupujúcemu vystaví dobropis. Vráti sa zaplatená kúpna cena, náklady na prepravu sa nevracajú. Predávajúci má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Vrátená suma bude znížená o opotrebovanie a poškodenie tovaru.

Vezmite, prosím, na vedomie, že táto lehota je určená na to, aby sa spotrebiteľ mohol dostatočne oboznámiť s vlastnosťami kúpeného tovaru, a nemožno ju chápať ako právo na požičanie tovaru.