Tovar bol pridaný do košíka.

Zákazníci si kúpili aj

Späť na produktový katalóg

Reklamácie a reklamačný poriadok

1 Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a spotrebiteľského zákona v nadväznosti na európske predpisy, tak ako je to uvedené v obchodných podmienkach, a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej ako „tovar“), pri ktorom sa uplatňujú práva kupujúceho zo zodpovednosti za nedostatky (ďalej ako „reklamácia“).
 2. Predávajúcim je spoločnosť BizBox Customer Services, s. r. o., IČO 293 76 823, so sídlom: Roubalova 383/13, Stránice, 602 00 Brno, Česká republika (podrobne v sekcii Skontaktujte sa s nami), spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne pod spisovou značkou C 76821.
 3. Kupujúcim je subjekt, ktorý s predávajúcim uzatvoril zmluvu o kúpe tovaru.
 4. Technický partner je výrobca produktov, ktorým je spoločnosť Plastkon product s. r. o., IČO 633 21 289, so sídlom: Hlavní 147, 790 84 Mikulovice, Česká republika (podrobne v sekcii Skontaktujte sa s nami), spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave pod spisovou značkou C 8269.
 5. Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, môže predávajúci primerane aplikovať tento reklamačný poriadok, inak sa práva vyplývajúce zo zodpovednosti za nedostatky riadia uzatvorenou zmluvou a Občianskym zákonníkom.

2 Rozpor s kúpnou zmluvou

 1. V prípade, že vec nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej ako „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.
 2. Uvedené neplatí vtedy, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

3 Záručné podmienky

 1. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej lehote nedostatky tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.
 2. Dĺžka záručnej lehoty sa riadi platnými ustanoveniami zákona. Pokiaľ výrobca neuviedol inak (a ak ide o spotrebiteľa, ak nie je uvedená lehota dlhšia), je záručná lehota 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Predávajúci zodpovedá za nedostatky, ktoré má tovar pri prevzatí, ako aj za materiálové alebo výrobné nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej lehote.
 4. Záruka sa nedá uplatniť v nasledujúcich prípadoch:
  1. Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
  2. Nedostatok vznikol v dôsledku nevhodného používania tovaru.
  3. Nedostatok vznikol v dôsledku nedodržania pokynov stanovených výrobcom.
  4. Nedostatok vznikol v dôsledku neodbornej inštalácie, zaobchádzania, obsluhy, manipulácie alebo zanedbania starostlivosti o tovar.
  5. Nedostatok vznikol v dôsledku vykonania neoprávneného zásahu do tovaru alebo iných úprav bez povolenia výrobcu.
  6. Tovar poškodili živly.

4 Práva vyplývajúce zo záruky

 1. Záručná lehota sa predlžuje o obdobie, počas ktorého bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci novú záruku 24 mesiacov.
 2. Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky:
  1. ak ide o nedostatok, ktorý sa dá odstrániť, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatku, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu nedostatku neúmerné, a ak takýto postup nie je možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  2. ak ide o nedostatok, ktorý sa nedá odstrániť a ktorý bráni v riadnom používaní tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  3. ak ide o nedostatky, ktoré sa dajú odstrániť, pričom sa vyskytujú vo väčšom počte alebo opakovane a bránia v riadnom používaní tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  4. ak ide o iné nedostatky, ktoré sa nedajú odstrániť, a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5 Vybavenie reklamácie

 1. Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka technického partnera (výrobcu) alebo prevádzka predávajúceho.
 2. Reklamácie sa uplatňujú na adrese:
  Radmila Plášková
  Plastkon product s.r.o.
  Hlavní 147
  790 84 Mikulovice
  Česká republika
 3. Ak sa kupujúci rozhodne reklamovať tovar osobne v prevádzke technického partnera alebo predávajúceho, odporúčame, aby si vopred dohodol termín návštevy e-mailom alebo telefonicky.
 4. Ako komunikačný kanál pre reklamáciu využite kontaktný formulár alebo zašlite email na adresu support@shop.plastkon.eu.
 5. V situácii, keď predávajúci rozhodol o poslaní tovaru späť k sebe, kupujúci vo vlastnom záujme koná tak, aby sa tovar zabalil do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu, ktorý vyhovuje nárokom prepravy krehkého tovaru, a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 6. Pracovníci technického partnera alebo prevádzky vyzvú kupujúceho po riadnom vybavení reklamácie na prevzatie opraveného tovaru.
 7. Vždy je potrebné písomné vyhotovenie protokolu o zistených nedostatkoch a forme ich odstránenia, odporúčame kupujúcemu, aby tieto potvrdenia uschoval počas platnosti záruky.
 8. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v adekvátnej výške.
 9. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a zároveň nemá ani predajca nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ zo strany spotrebiteľa nešlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, kde sa už dá vyvodzovať, že z jeho strany išlo o zneužitie práv).
 10. O reklamácii rozhodne predávajúci alebo technický partner ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava primeraná lehota podľa druhu výrobku alebo služby, ktorá je potrebná na odborné posúdenie nedostatku. Reklamácia vrátane nedostatku sa vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci nedohodne s kupujúcim inak.
 11. Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej vydá predávajúci spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a jej trvaní. V prípade zamietnutej reklamácie vydá predávajúci spotrebiteľovi písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.
 12. Skladné a náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou: Pri nevyzdvihnutí reklamácie do 30 dní od termínu ukončenia opravy alebo pri nevyzdvihnutí produktu v prípade neoprávnenej reklamácie sa môže kupujúcemu účtovať skladné vo výške 30 Kč bez DPH za každý začatý kalendárny deň. Predajca je oprávnený produkt nevydať, pokiaľ sa neuhradí celá suma za opravu, prípadne skladné. V prípade, že táto suma prevýši aktuálnu predajnú cenu produktu, je predajca oprávnený produkt predať a takto pokryť vzniknuté náklady.

6 Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. 2014.
 2. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené, reklamačný poriadok je súčasťou obchodných podmienok predajcu.